Zbavte se své zadlužené firmy včas !
Přepis firmy

Napište nám

a

Jak zlikvidovat firmu

Jak zlikvidovat firmu ?

Jak zlikvidovat firmu může být někdy velmi důležitá otázka. Pro správný výběr způsobu likvidace firmy je důležité si uvědomit, jak tento proces může být časově náročný a finančně nákladný.

Podle dostupných analýz je v České republice přibližně sto tisíc neaktivních kapitálových společností. Jedná se o pětinu všech firem, které jsou v obchodním rejstříku registrovány.

Z celkového počtu 475 tisíc společností s ručením omezeným je jich neaktivních více než 95 tisíc Analytik poradenské společnosti Bisnode Milan Petrák k tomu uvádí, že nejvíce neaktivních společností bylo založeno mezi roky 2017 a 2018.
I spící firma vyvolává náklady, nadále je nutné vést účetnictví, vyhotovovat účetní závěrky, ukládat je do sbírky listin, podávat daňová přiznání a tak podobně. Zrušit s.r.o. není taková hračka, jako je tomu v případě ukončení živnosti. Stejně jako je dvoufázové založení společnosti s ručením omezeným, kdy samotnému vzniku zápisem do obchodního rejstříku předchází založení sepsáním zakladatelského právního jednání ve formě notářského zápisu (společenské smlouvy, je-li zakladatelů více, případně zakladatelské listiny, je-li zakladatelem jen jediná osoba), také zrušení s.r.o. je dvoufázové.

jak zlikvidovat firmu

Jak zlikvidovat firmu

Kdo může rozhodnout o likvidaci firmy

O provedení likvidace rozhodují společníci, ať již přímo dohodou, anebo připouští-li to výslovně společenská smlouva, tak i rozhodnutím valné hromady jako vrcholného orgánu s. r. o. Podle zákona č. 90/2012 Sb.., o obchodních společnostech a družstvech (ZOK) musí mít dohoda o zrušení formu notářského zápisu. Stanoví-li tak společenská smlouva, lze rozhodovací kompetenci o zrušení společnosti svěřit do rukou valné hromady. Pokud si společníci ve společenské smlouvě neujednali jinak, je valná hromada usnášeníschopná, jsou-li přítomni společníci, kteří mají alespoň polovinu všech hlasů. Podle § 171 odst. 1 písm. d) ZOK je vyžadován k rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací souhlas minimálně dvoutřetinové většiny hlasů všech společníků. Průběh valné hromady je nutno osvědčit notářským zápisem. Pokud by měla společnost jen jediného společníka, rozhoduje o zrušení tento jediný společník. O nucené likvidaci může rozhodnout i soud. Většinou je rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací sankcí za neplnění povinností společnosti. Zákon stanoví taxativní okruh případů, v němž může soud společnost zrušit. Současně s rozhodnutím o zrušení rovnou jmenuje i likvidátora.

Jak zlikvidovat firmu Vám pomůže odborník

Jak zlikvidovat firmu je složitá otázka. S tímto problémem Vám může pomoci odborník. Neváhejte se na nás obrátit.

Svěříte-li se do rukou odborníka, ušetříte v dlouhodobějším horizontu čas, peníze a starosti. Byť se jedná o placenou službu, v důsledku vychází levněji, než kdyby jste se likvidací firmy zabývali sami a museli nastudovat spoustu materiálu o tom, jak zlikvidovat firmu tak, aby jste se nedostali do problémů. Můžete se věnovat smysluplnějším činnostem.

Jak zlikvidovat firmu

Zavolejte nám

+420 704 420 177 +420 555 333 571 +420 228 229 685

Napište nám

info@prepisfirmy.cz

Messengery

+420 704 420 177 WhatsApp Signal Viber

Threema

BZR7T67N 42AE2V29

Kdo může být likvidátorem a jaké jsou jeho povinnosti?

Provedení likvidace má na starosti speciální orgán, likvidátor. Při povolávání likvidátora postačí nadpoloviční většina hlasů přítomných společníků. Pokud to neučiní valná hromada, povolá likvidátora statutární orgán, a pokud to neudělá ani ten, jmenuje jej ke dni vstupu společnosti do likvidace soud, a to z úřední povinnosti. Ačkoliv nabývá působnosti statutárního orgánu, je omezen účelem likvidace a jeho úkolem je vypořádat dluhy zanikající společnosti. Likvidátorem může být třetí subjekt, ale i společník nebo jednatel. Nejde tedy o nezávislou osobu, jako je tomu u insolvenčního správce. I likvidátor je však, obdobně jako statutární orgán, povinen jednat s péčí řádného hospodáře. Je-li likvidátorem třetí osoba, statutární orgán likvidátorovi ke dni vstupu společnosti do likvidace předá veškeré potřebné podklady. Ideálně spolu s předávacím protokolem.

Likvidace společnosti sro

Likvidace společnosti sro

Likvidace společnosti sroLikvidace společnosti představuje právní postup vedoucí k ukončení podnikání obchodní korporace, tedy ke zrušení a zániku podniku v případech, kdy společnost není předlužená. Pokud je společnost předlužená (aktiva jsou nižší než pasiva) je...

číst více
Jak zlikvidovat společnost

Jak zlikvidovat společnost

Jak zlikvidovat společnost ?Jak zlikvidovat společnost je dobré buď kvalitně a zodpovědně nastudovat, nebo se obrátit na odborníky. Nastudování procesu likvidace ve všech jeho variacích by zabralo několik hodin. Často však dostáváme následující dotaz: jsem jediným...

číst více
Likvidace společnosti

Likvidace společnosti

Likvidace společnosti Likvidace společnosti nabízí způsob, jak ukončit veškerá aktiva společnosti. Jedná se souhrn ekonomických a právních úkonů, které směřují k ukončení celého podnikání. Výsledkem je výmaz společnosti z obchodního rejstříku.Co je to vlastně...

číst více
ABC Distribuce

Pomáháme podnikatelům legálně ukončit jejich podnikání.

V podnikání nastávají situace, kdy se podnikatel již nemůže podnikání nadále věnovat. Do této situace se může dostat z mnoha důvodu, které mohou komukoliv z nás nastat.Společnost ABC Distribuce s.r.o. se specializuje na Český a Slovenský trh, kde pomáhá podnikatelům od jejich každodenních starostí.

Naše mise

Odkoupit, převzít nebo zlikvidovat každou společnost, která může mít, a také nemusí mít, problémy. Od našich klientů přebíráme společnosti v jakémkoliv stavu, a to do několika hodin od prvního kontaktu. Naším hlavním cílem je pomoc podnikatelům od jejich starostí, na které již sami nestačí.

Odborníci na slovo vzatí

Náš tým se skládá z profesionálů na poli obchodních společností. Zaměstnáváme pouze profesionální advokáty, účetní a daňové poradce. Podstatnou část však tvoří lidé, kteří denně komunikují s úřady a společnostmi, vůči kterým mohou mít společnosti nějaké závazky.

Partneři.

+
*
*

Pomoc pro firmy

Přepis firmy může být řešení

Služby, které nabízíme zákazníkům, vychází z dlouholeté praxe našich odborníků. Díky tomu jsme vám schopni poskytnout ryze profesionální a diskrétní přístup, který si tato událost zaslouží.

Odkup zadlužených firem .

Převezmeme od Vás zadluženou společnost a postaráme se o její likvidaci.

Co se zadluženou firmou ?

Nejčastější dotazy. Co se zadluženou firmou ? Podívejte se, třeba najdete odpověď.

Jak se zbavit zadlužené firmy ?

Dostala se vaše společnost do problémů? Pomůžeme Vám se jich zbavit.