Zbavte se své zadlužené firmy včas !

Napište nám

a

Jak zlikvidovat firmu

Jak zlikvidovat firmu ?

Jak zlikvidovat firmu může být někdy velmi důležitá otázka. Pro správný výběr způsobu likvidace firmy je důležité si uvědomit, jak tento proces může být časově náročný a finančně nákladný.

Podle dostupných analýz je v České republice přibližně sto tisíc neaktivních kapitálových společností. Jedná se o pětinu všech firem, které jsou v obchodním rejstříku registrovány.

Z celkového počtu 475 tisíc společností s ručením omezeným je jich neaktivních více než 95 tisíc Analytik poradenské společnosti Bisnode Milan Petrák k tomu uvádí, že nejvíce neaktivních společností bylo založeno mezi roky 2017 a 2018.
I spící firma vyvolává náklady, nadále je nutné vést účetnictví, vyhotovovat účetní závěrky, ukládat je do sbírky listin, podávat daňová přiznání a tak podobně. Zrušit s.r.o. není taková hračka, jako je tomu v případě ukončení živnosti. Stejně jako je dvoufázové založení společnosti s ručením omezeným, kdy samotnému vzniku zápisem do obchodního rejstříku předchází založení sepsáním zakladatelského právního jednání ve formě notářského zápisu (společenské smlouvy, je-li zakladatelů více, případně zakladatelské listiny, je-li zakladatelem jen jediná osoba), také zrušení s.r.o. je dvoufázové.

jak zlikvidovat firmu

Jak zlikvidovat firmu

Kdo může rozhodnout o likvidaci firmy

O provedení likvidace rozhodují společníci, ať již přímo dohodou, anebo připouští-li to výslovně společenská smlouva, tak i rozhodnutím valné hromady jako vrcholného orgánu s. r. o. Podle zákona č. 90/2012 Sb.., o obchodních společnostech a družstvech (ZOK) musí mít dohoda o zrušení formu notářského zápisu. Stanoví-li tak společenská smlouva, lze rozhodovací kompetenci o zrušení společnosti svěřit do rukou valné hromady. Pokud si společníci ve společenské smlouvě neujednali jinak, je valná hromada usnášeníschopná, jsou-li přítomni společníci, kteří mají alespoň polovinu všech hlasů. Podle § 171 odst. 1 písm. d) ZOK je vyžadován k rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací souhlas minimálně dvoutřetinové většiny hlasů všech společníků. Průběh valné hromady je nutno osvědčit notářským zápisem. Pokud by měla společnost jen jediného společníka, rozhoduje o zrušení tento jediný společník. O nucené likvidaci může rozhodnout i soud. Většinou je rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací sankcí za neplnění povinností společnosti. Zákon stanoví taxativní okruh případů, v němž může soud společnost zrušit. Současně s rozhodnutím o zrušení rovnou jmenuje i likvidátora.

Jak zlikvidovat firmu Vám pomůže odborník

Jak zlikvidovat firmu je složitá otázka. S tímto problémem Vám může pomoci odborník. Neváhejte se na nás obrátit.

Svěříte-li se do rukou odborníka, ušetříte v dlouhodobějším horizontu čas, peníze a starosti. Byť se jedná o placenou službu, v důsledku vychází levněji, než kdyby jste se likvidací firmy zabývali sami a museli nastudovat spoustu materiálu o tom, jak zlikvidovat firmu tak, aby jste se nedostali do problémů. Můžete se věnovat smysluplnějším činnostem.

Jak zlikvidovat firmu

Zavolejte nám

+420 704 420 177 +420 555 333 571 +420 228 229 685

Napište nám

info@prepisfirmy.cz

Messengery

+420 704 420 177 WhatsApp Signal Viber

Threema

BZR7T67N 42AE2V29

Kdo může být likvidátorem a jaké jsou jeho povinnosti?

Provedení likvidace má na starosti speciální orgán, likvidátor. Při povolávání likvidátora postačí nadpoloviční většina hlasů přítomných společníků. Pokud to neučiní valná hromada, povolá likvidátora statutární orgán, a pokud to neudělá ani ten, jmenuje jej ke dni vstupu společnosti do likvidace soud, a to z úřední povinnosti. Ačkoliv nabývá působnosti statutárního orgánu, je omezen účelem likvidace a jeho úkolem je vypořádat dluhy zanikající společnosti. Likvidátorem může být třetí subjekt, ale i společník nebo jednatel. Nejde tedy o nezávislou osobu, jako je tomu u insolvenčního správce. I likvidátor je však, obdobně jako statutární orgán, povinen jednat s péčí řádného hospodáře. Je-li likvidátorem třetí osoba, statutární orgán likvidátorovi ke dni vstupu společnosti do likvidace předá veškeré potřebné podklady. Ideálně spolu s předávacím protokolem.

Likvidace společnosti sro

Likvidace společnosti sroLikvidace společnosti představuje právní postup vedoucí k ukončení podnikání obchodní korporace, tedy ke zrušení a zániku podniku v případech, kdy společnost není předlužená. Pokud je společnost předlužená (aktiva jsou nižší než pasiva) je...

číst více

Jak zlikvidovat společnost

Jak zlikvidovat společnost ?Jak zlikvidovat společnost je dobré buď kvalitně a zodpovědně nastudovat, nebo se obrátit na odborníky. Nastudování procesu likvidace ve všech jeho variacích by zabralo několik hodin. Často však dostáváme následující dotaz: jsem jediným...

číst více

Likvidace společnosti

Likvidace společnosti Likvidace společnosti nabízí způsob, jak ukončit veškerá aktiva společnosti. Jedná se souhrn ekonomických a právních úkonů, které směřují k ukončení celého podnikání. Výsledkem je výmaz společnosti z obchodního rejstříku.Co je to vlastně...

číst více
ABC Distribuce

Pomáháme podnikatelům legálně ukončit jejich podnikání.

V podnikání nastávají situace, kdy se podnikatel již nemůže podnikání nadále věnovat. Do této situace se může dostat z mnoha důvodu, které mohou komukoliv z nás nastat.Společnost ABC Distribuce s.r.o. se specializuje na Český a Slovenský trh, kde pomáhá podnikatelům od jejich každodenních starostí.

Naše mise

Odkoupit, převzít nebo zlikvidovat každou společnost, která může mít, a také nemusí mít, problémy. Od našich klientů přebíráme společnosti v jakémkoliv stavu, a to do několika hodin od prvního kontaktu. Naším hlavním cílem je pomoc podnikatelům od jejich starostí, na které již sami nestačí.

Odborníci na slovo vzatí

Náš tým se skládá z profesionálů na poli obchodních společností. Zaměstnáváme pouze profesionální advokáty, účetní a daňové poradce. Podstatnou část však tvoří lidé, kteří denně komunikují s úřady a společnostmi, vůči kterým mohou mít společnosti nějaké závazky.

Partneři.

+
*
*

Pomoc pro firmy

Přepis firmy může být řešení

Služby, které nabízíme zákazníkům, vychází z dlouholeté praxe našich odborníků. Díky tomu jsme vám schopni poskytnout ryze profesionální a diskrétní přístup, který si tato událost zaslouží.

Odkup zadlužených firem .

Převezmeme od Vás zadluženou společnost a postaráme se o její likvidaci.

Co se zadluženou firmou ?

Nejčastější dotazy. Co se zadluženou firmou ? Podívejte se, třeba najdete odpověď.

Jak se zbavit zadlužené firmy ?

Dostala se vaše společnost do problémů? Pomůžeme Vám se jich zbavit.